Monthly Archives: April 2013

Movie Marathon Season3 – Chương trình chiếu phim tài liệu tối thứ 7.

Chương trình Movie Marathon Season 3 là chương trình chiếu phim tài liệu miễn phí của học viên dự án Chúng ta làm phim từ lớp H23 đến lớp H28 và học viên có phim chưa tham gia Movies Marathon mùa

Posted in Uncategorized
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None