Letter from Unknown Woman – Từ sách lên màn ảnh

Chương trình Letter from Unknown Woman – Từ sách lên màn ảnh. Giao lưu với dịch giả Dương Tường và nhà văn Nguyễn Trương Quý

"Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh" được thành lập theo quyết định số 236/HĐA do ông Trần Luân

Posted in Discussion, Film Screening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: